محصولات و خدمات


تعمیر و بازسازی سیل ها


تعمیر وبازسازی سیلها با استفاده ازدستگاههای پیشرفته و امکان تست دینامیک و استاتیک و ارائه گواهینامه تستساخت وتولید انواع مکانیکال سیل SANDYNE بر اساس شماره فنی


SE4AA53                             SE04AA28A

SE0AA05A                           SE04AA29F

SE05AA04A                         SE04AA06A

AA18A2A0                           SE04AA02A

SE04AD17F                         SE04AA18A

SE04AA20F                         SE04AA24U

SE04AA08F                         SE04AA10A

SE04AA12A                         SE04AA16A


ساخت و تولید انواع مکانیکال سیل کامل و قطعات یدکیHydro formed Metal Bellows
Balance & Unbalance Seals

Outside Mounted Mechanical Seal
bellows   PTFEwith
  Multi & Single Spring Type 
Mechanical seal spare Parts

Metal Welded Bellows type   ساخت و تولید قطعات آب بندی کمپرسور رفتی و برگشتی


Rider-Ring  -

Piston-Ring  -

Packing-Ring  -

wiper-Ring  -


تامین انواع Hydro Formed Bellows

جهت شیرآلات مورد مصرف در صتایع نفتٰ ٰو گاز و پتروشیمی

 

    Hydro formed Metal Bellow • 


ساخت و تولید قطعات پمپهای سانتریفوژ براساس مهندسی معکوس طبق نمونه و یا نقشه


Shaft Sleeve _

pump casing _